CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Việt Nam có thể tham gia thiết kế lò phản ứng nghiên cứu mới cho Trung tâm KH&CN hạt nhân quốc gia
Đó là kết luận được rút ra từ kết quả của đề tài độc lập cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 về nghiên cứu, tính toán các đặc trưng neutron, thủy nhiệt và phân tích an toàn lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu cho Trung tâm KH&CN hạt nhân (ĐTĐL.CN-50/15) do PGS. TS. Nguyễn Nhị Điền (VINATOM) làm chủ nhiệm.

Trong quá trình thực hiện, ông và cộng sự đã khảo sát, thiết lập và tính toán thiết kế về neutron và thủy nhiệt cho bốn cấu hình vùng hoạt lò phản ứng là: 1) Cấu hình sử dụng nhiên liệu IRT-4M với vành phản xạ Beryllium (Be); 2) Cấu hình sử dụng nhiên liệu VVR-KN với vành phản xạ Be; 3) Cấu hình sử dụng nhiên liệu MRT với vành phản xạ Be; và 4) Cấu hình sử dụng nhiên liệu MTR với vành phản xạ nước nặng (D2O). Các cấu hình đề xuất có các đặc trưng kỹ thuật đáp ứng tốt cho các ứng dụng đa mục tiêu của một lò phản ứng đương đại trên thế giới có cùng mức công suất.

Các giá trị tính toán về thông lượng neutron đáp ứng tốt cho các ứng dụng điển hình, gồm: sản xuất 8 loại đồng vị phóng xạ phổ biến trong Y học hạt nhân (Mo-99, I -131, I -125, Y-90, Ho -166, Lu -177, S -35, P- 32 và Sm- 153) và nguồn phóng xạ kín cho y tế (I-192) và công nghiệp (I -192, Se-75, Co -60) cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu, phân tích kích hoạt neutron, chiếu xạ pha tạp đơn tinh thể silic, nghiên cứu cấu trúc vật liệu bằng kỹ thuật tán xạ và nhiễu xạ neutron, chụp ảnh neutron… Một trong những kết quả của đề tài là công bố “Conceptual design of a 10 MW multi-purpose research reactor using VVR-KN fuel” được đăng tải trên tạp chí Science and Technology of Nuclear Installations.

T.Nhàn

www.khoahocphattrien.vn (ctngoc)
Most viewed news

Continue to develop the national innovation system

The Ministry of Science and Technology will carry out activities to further develop the national innovation system; research and propose a pilot mechanism to develop S&T enterprises at research institutes and universities according to the spin-off business model.

Robot harvests fruits in a greenhouse

The robot, made by a research team at the University of Technology (Ha Noi National University), is capable of recognizing certain types of fruits and their ripeness for accurate harvesting.

Vietnam rises 7 places in the Government's AI readiness index

The report on the AI readiness index shows that Vietnam is ranked 55th globally and 6th among 10 in ASEAN.

Artificial Intelligence Day 2022 with the mission of 'Creating the future'

Artificial Intelligence Day 2022 with the mission "Creating the future" will take place from August 26-27, 2022 at VinUni University (Hanoi), and will be streamed globally. This is one of the most prestigious events in the field of Artificial Intelligence in Vietnam, with international influence, attracting the participation of the world's leading technology community and AI experts.

Efficacy of early nutritional intervention on nasopharyngeal cancer patients with indications for radiation therapy at Can Tho City Oncology Hospital

In the morning of March 9, 2023, Can Tho city Department of Science and Technology organized a selection council to select organizations and individuals to carry out the city-level science and technology tasks with a project "Effectiveness of early nutritional interventions in patients with nasopharyngeal cancer patients with indications for radiation therapy at Can Tho City Oncology Hospital. Project by the City Oncology Hospital registered to implement. The study is carried out by MSc.Dr. Pham Thi Thanh Hoa.

Prime Minister has dialogue with youths in 2023

In the morning of March 22, 2023, at Can Tho bridge point, Mr. Tran Viet Truong - Chairman of Can Tho City People's Committee chaired the conference "The Prime Minister has dialogue with youths 2023" organized by the Ministry of Home Affairs and the Central Youth Union with online form.

Welcome and work with Fulbright University Vietnam

In the morning of March 20, 2023, Can Tho City Department of Science and Technology had a meeting and worked with the delegation of Fulbright University Vietnam.

Study on the value of 640-slice computed tomography in the diagnosis of coronary artery disease at Hoa Hao General Hospital - Can Tho Medic

On March 6, 2023, Can Tho City Department of Science and Technology established a city-level Science and Technology Council to directly consider and assign organizations and individuals to carry out the science and technology task "Research on the value of 640-slice computed tomography in the diagnosis of coronary artery disease at Hoa Hao General Hospital - Can Tho Medic". The study is carried out by MSc. Dr. Nguyen Dinh, Dr. specialist doctor 2 Chu Van Vinh. Hoa Hao General Hospital - Medic is in charge of implementation.

Research on the situation of puberty and some problems of reproductive health care of female junior high school pupils in Can Tho City"

In the morning of February 7, Can Tho City Department of Science and Technology city held a meeting for the mid-term evaluation of the project "Research on the situation of puberty and some issues of reproductive health care of female junior high school pupils in Can Tho city”. The study is carried by Dr. Nguyen Tan Dat. Can Tho University of Medicine and Pharmacy is a presiding organization.

Related news
CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Copyright @ 2021 belongs to the Can Tho City Department of Science and Technology
Address: No. 02, Ly Thuong Kiet, Tan An Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City
Phone: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Head of the Editorial Board: Ms. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the
Can Tho City Department of Science and Technology

Copyright © 2021 All rights reserved | This template is made by CASTI'1987