CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Thẩm định nội dung và kinh phí thực hiện Dự án: “Hỗ trợ các cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”
Ngày 30/6/2021, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã thành lập Hội đồng thẩm định nội dung và kinh phí dự án “Hỗ trợ các cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” do Ths. Lê Thị Thu Sương và KS. Phạm Chà My – Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Cần Thơ đồng chủ nhiệm. Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ là đơn vị chủ trì thực hiện.

Dự án thực hiện nhằm mục tiêu Khảo sát cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và xác định các nội dung cần hỗ trợ cho các cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp KNĐMST; Xây dựng và triển khai các gói dịch vụ hỗ trợ nâng cao năng lực dành cho các cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp KNĐMST; Triển khai các hoạt động kết nối và gọi vốn đầu tư từ các quỹ đầu tư và các nhà đầu tư.

Thành viên hội đồng

Nhóm nghiên cứu

Kết quả dự kiến của dự án là hình thành được cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với quy mô ít nhất 500 thành viên gồm các thành viên then chốt của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các nhà đầu tư, quỹ đầu tư, viện, trường, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, cơ quan nhà nước. 20 cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ từ các gói dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 20% cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhận được hỗ trợ có khả năng gọi vốn và 10% startup gọi vốn thành công.

Hội đồng đã thống nhất thông qua nội dung và mức kinh phí thực hiện dự án theo quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, Ban chủ nhiệm cần điều chỉnh một số nội dung theo góp ý của thành viên hội đồng.

ctngoc

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Most viewed news

Artificial Intelligence Day 2022 with the mission of 'Creating the future'

Artificial Intelligence Day 2022 with the mission "Creating the future" will take place from August 26-27, 2022 at VinUni University (Hanoi), and will be streamed globally. This is one of the most prestigious events in the field of Artificial Intelligence in Vietnam, with international influence, attracting the participation of the world's leading technology community and AI experts.

Golden time to promote Blockchain technology development

The General Secretary of the Vietnam Internet Association said that now it is the golden time for Vietnam to promote the application of advanced technologies, such as Blockchain to create outstanding growth for the potential digital economy.

The Ministry of Science and Technology identifies artificial intelligence as a top priority technology

In the coming time, the Ministry of Science and Technology will continue to implement the strategy by focusing on developing high-quality human resources in artificial intelligence in Vietnam, as well as building big data infrastructure as directed government.

Vietnam Blockchain Association and Binance signed cooperation agreement

Accordingly, the two sides will cooperate to popularize blockchain in three areas: training, research and technology application.

Study on clinical and subclinical characteristics and evaluate the results of post-COVID-19 treatment in infected people with SARS-CoV-2 in Can Tho city

In the afternoon of August 29, 2022, Can Tho city Department of Science and Technology established a Council to directly assign organizations and individuals to implement the science and technology project "Research on clinical and subclinical characteristics and evaluate the results of post-COVID-19 treatment in infected people with SARS-CoV-2 in Can Tho city”. The Council is chaired by Mr. Ngo Anh Tin - Director of Can Tho city Department of Science and Technology. The study is carried out by Dr. Vo Pham Minh Thu. Can Tho University of Medicine and Pharmacy is an implementation agency.

Application of information technology for registration and traceability of products and goods of Can Tho city

On August 26, 2022, Can Tho city Department of Science and Technology established an Acceptance Council of the project "Application of information technology for registration and traceability of products and goods of Can Tho city." The study was carried out by engineer Tran The Duy. Science and Technology Advancement Application Center was an implementation agency.

Evaluation of the results of endoscopic thymectomy for treatment of myasthenia gravis

In the afternoon of July 15, 2022, Can Tho City Department of Science and Technology established an Advisory Council to determine the city-level science and technology tasks to implement the 2023 in the field of Health (Eyes - Bones). The Council is chaired by Mrs. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the Department of Science and Technology of Can Tho City.

The Advisory Council determines the city-level science and technology tasks in 2023 in the field of: Clinical medicine (oncology, obstetrics)

In the morning of July 14, 2022, Can Tho City Department of Science and Technology established an Advisory Council to determine the city-level science and technology tasks to implement the 2023 in the field of clinical medicine (oncology, obstetrics). The Council is chaired by Mrs. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the Department of Science and Technology of Can Tho City.

Building a red blood cell panel to test and detect abnormal antibodies on blood donors in the Mekong Delta

In the morning of July 11, 2022, Can Tho City Department of Science and Technology established an Advisory Council to determine the city-level scientific and technological tasks to implement the 2023 in the field of Clinical Medicine (Hematology). The Council is chaired by Mrs. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the Department of Science and Technology of Can Tho City.

Related news
CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Copyright @ 2021 belongs to the Can Tho City Department of Science and Technology
Address: No. 02, Ly Thuong Kiet, Tan An Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City
Phone: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Head of the Editorial Board: Ms. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the
Can Tho City Department of Science and Technology

Copyright © 2021 All rights reserved | This template is made by CASTI'1987