CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Hội đồng thẩm định kinh phí đề tài Khoa học xã hội và nhân văn cấp thành phố “Công tác vận động quản chúng đồng bào Khmer bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Cần Thơ”
Ngày 27/5/2021, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã thành lập Hội đồng thẩm định kinh phí đề tài Khoa học xã hội và nhân văn cấp thành phố “Công tác vận động quản chúng đồng bào Khmer bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Cần Thơ” do Trung tá, ThS. Nguyễn Thành Nhân làm chủ nhiệm, Công an thành phố Cần Thơ làm đơn vị chủ trì thực hiện.

Mục tiêu của đề tài nhằm vận động quần chúng giữ vai trò quan trọng trong công tác xây dựng, nắm địa bàn cơ sở, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc. Xác định công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự đối với đồng bào Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ giữ vai trò quan trọng trong công tác công an, vì vậy đề tài sẽ hướng đến những mục tiêu cụ thể: đánh giá thực trạng công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự đối với đồng bào Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ (1); dự báo xu hướng phát triển tiêu cực về an ninh, trật tự đối với đồng bào Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ (2); đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng đối với đồng bào Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu những nội dung chủ yếu gồm: làm rõ những vấn đề có liên quan, tác động đến công tác vận động đồng bào Khmer bảo vệ an ninh trật tự tại thành phố Cần Thơ (1); đánh giá thực trạng công tác vận động quần chúng đồng bào Khmer bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Cần Thơ (2); dự báo công tác vận động quần chúng đồng bào Khmer bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Cần Thơ (3); đề xuất những giải pháp và kiến nghị cụ thể (4).

Hội đồng qua trao đổi và góp ý đã thống nhất nội dung và mức kinh phí thực hiện đề tài theo quy định của Nhà nước. 

Một số hình ảnh trong buổi thẩm định kinh phí:

 

Sở KH&CN TP. Cần Thơ (ntqnhu)
Most viewed news

Artificial Intelligence Day 2022 with the mission of 'Creating the future'

Artificial Intelligence Day 2022 with the mission "Creating the future" will take place from August 26-27, 2022 at VinUni University (Hanoi), and will be streamed globally. This is one of the most prestigious events in the field of Artificial Intelligence in Vietnam, with international influence, attracting the participation of the world's leading technology community and AI experts.

Golden time to promote Blockchain technology development

The General Secretary of the Vietnam Internet Association said that now it is the golden time for Vietnam to promote the application of advanced technologies, such as Blockchain to create outstanding growth for the potential digital economy.

The Ministry of Science and Technology identifies artificial intelligence as a top priority technology

In the coming time, the Ministry of Science and Technology will continue to implement the strategy by focusing on developing high-quality human resources in artificial intelligence in Vietnam, as well as building big data infrastructure as directed government.

Vietnam Blockchain Association and Binance signed cooperation agreement

Accordingly, the two sides will cooperate to popularize blockchain in three areas: training, research and technology application.

Study on clinical and subclinical characteristics and evaluate the results of post-COVID-19 treatment in infected people with SARS-CoV-2 in Can Tho city

In the afternoon of August 29, 2022, Can Tho city Department of Science and Technology established a Council to directly assign organizations and individuals to implement the science and technology project "Research on clinical and subclinical characteristics and evaluate the results of post-COVID-19 treatment in infected people with SARS-CoV-2 in Can Tho city”. The Council is chaired by Mr. Ngo Anh Tin - Director of Can Tho city Department of Science and Technology. The study is carried out by Dr. Vo Pham Minh Thu. Can Tho University of Medicine and Pharmacy is an implementation agency.

Application of information technology for registration and traceability of products and goods of Can Tho city

On August 26, 2022, Can Tho city Department of Science and Technology established an Acceptance Council of the project "Application of information technology for registration and traceability of products and goods of Can Tho city." The study was carried out by engineer Tran The Duy. Science and Technology Advancement Application Center was an implementation agency.

Evaluation of the results of endoscopic thymectomy for treatment of myasthenia gravis

In the afternoon of July 15, 2022, Can Tho City Department of Science and Technology established an Advisory Council to determine the city-level science and technology tasks to implement the 2023 in the field of Health (Eyes - Bones). The Council is chaired by Mrs. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the Department of Science and Technology of Can Tho City.

The Advisory Council determines the city-level science and technology tasks in 2023 in the field of: Clinical medicine (oncology, obstetrics)

In the morning of July 14, 2022, Can Tho City Department of Science and Technology established an Advisory Council to determine the city-level science and technology tasks to implement the 2023 in the field of clinical medicine (oncology, obstetrics). The Council is chaired by Mrs. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the Department of Science and Technology of Can Tho City.

Building a red blood cell panel to test and detect abnormal antibodies on blood donors in the Mekong Delta

In the morning of July 11, 2022, Can Tho City Department of Science and Technology established an Advisory Council to determine the city-level scientific and technological tasks to implement the 2023 in the field of Clinical Medicine (Hematology). The Council is chaired by Mrs. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the Department of Science and Technology of Can Tho City.

Related news
CAN THO CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Copyright @ 2021 belongs to the Can Tho City Department of Science and Technology
Address: No. 02, Ly Thuong Kiet, Tan An Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City
Phone: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Head of the Editorial Board: Ms. Tran Hoai Phuong - Deputy Director of the
Can Tho City Department of Science and Technology

Copyright © 2021 All rights reserved | This template is made by CASTI'1987